Hiện nay E-LIFE Group tập trung phát triển với 6 lĩnh vực cốt lõi gồm:

        - Giáo dục

        - Tư vấn - Nghiên cứu

        - Thương mại

        - Bất động sản

        - Du lịch

        - Thiết bị y tế